Kvalitet & miljö

Certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet & ISO 14001 Miljö

 

NLF, Nora-Lindefrakt AB ska vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar erbjuda våra kunder kvalitativa och miljöeffektiva tjänster/leveranser. Varje tjänst/leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar samt följa tillämpbar lagstiftning och krav från våra intressenter andra samhällskrav samt kundkrav. Vårt arbete är inriktat på att inom ramen för företagets ledningssystem uppnå ställda kvalitets- och miljömål.

En god och säker arbetsmiljö är avgörande för NLF, Nora-Lindefrakt AB. Vår målsättning är att vi har en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla medarbetare. Det uppnår vi genom att arbeta systematiskt med att förebygga och hantera olyckor och ohälsa inom så väl den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom vår verksamhet är kränkande särbehandling helt oacceptabelt.

Lagstiftning är minimikrav och vi ska sträva mot att upprätthålla en högre standard än vad lagstiftning och andra krav anger.

För att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet utvärderar vi löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet. Vår företagshälsovård finns till vår hjälp i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.

Det yttersta ansvaret för vårt arbetsmiljöarbete ligger hos ledningen. Samordning och det löpande arbetsmiljöarbete sker i samverkan med chefer och medarbetare. Alla förstår och tar sitt ansvar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.

Denna policy omfattar NLF samt dotterbolagen.

För NLF är trafiksäkerheten en självklarhet vid utförandet av transportuppdrag.

Hög trafiksäkerhet för NLF uppnås genom att godset transporteras av förare med rätt
kompetens och utbildning. Uppdragen skall planeras så att lagar och regler efterlevs samtatt föraren tar mesta möjliga hänsyn till sina medtrafikanter.

Gällande hastighetsgränser skall dessa efterlevas likaväl som att kör och vilotider respekteras. Förarna skall alltid använda bilbälte samt i övrigt följa gällande lagstiftning.
Godset skall vara säkrat på ett tillfredställande sätt. Att köra drogfri ses som en självklarhet.
Fordonen skall hålla hög standard genom regelbunden service och besiktning. Daglig kontroll utföres av föraren. NLF skall kontinuerligt arbeta för att verksamheten ständigt bibehåller en varaktig hög trafiksäkerhet.

Samtliga delägare och anställda i NLF kommer löpande att informeras om förändringar i
företagets trafiksäkerhetspolicy. Dessutom skall företaget tillse att högsta möjliga
trafiksäkerhet beaktas vid delägarnas anskaffning av nya fordon.