Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

NLF, Nora-Lindefrakt AB, levererar högkvalitativa och miljöeffektiva tjänster genom ständiga förbättringar och efterlevnad av lagar och krav. Vi prioriterar en säker och utvecklande arbetsmiljö, samt hög trafiksäkerhet. Våra certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö bekräftar vårt engagemang för hållbarhet och säkerhet.

Kvalitets, miljö och arbetsmiljöpolicy

NLF, Nora-Lindefrakt AB ska vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar erbjuda våra kunder kvalitativa och miljöeffektiva tjänster/leveranser. Varje tjänst/leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar samt följa tillämpbar lagstiftning och krav från våra intressenter andra samhällskrav samt kundkrav. Vårt arbete är inriktat på att inom ramen för företagets ledningssystem uppnå ställda kvalitets- och miljömål.

En god och säker arbetsmiljö är avgörande för NLF, Nora-Lindefrakt AB. Vår målsättning är att vi har en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla medarbetare. Det uppnår vi genom att arbeta systematiskt med att förebygga och hantera olyckor och ohälsa inom så väl den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom vår verksamhet är kränkande särbehandling helt oacceptabelt.

Lagstiftning är minimikrav och vi ska sträva mot att upprätthålla en högre standard än vad lagstiftning och andra krav anger.

För att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet utvärderar vi löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet. Vår företagshälsovård finns till vår hjälp i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.

Det yttersta ansvaret för vårt arbetsmiljöarbete ligger hos ledningen. Samordning och det löpande arbetsmiljöarbete sker i samverkan med chefer och medarbetare. Alla förstår och tar sitt ansvar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.


Policy inom trafiksäkerhet

Denna policy omfattar NLF samt dotterbolagen. För NLF är trafiksäkerheten en självklarhet vid utförandet av transportuppdrag. Hög trafiksäkerhet för NLF uppnås genom att godset transporteras av förare med rätt kompetens och utbildning. Uppdragen skall planeras så att lagar och regler efterlevs samt att föraren tar mesta möjliga hänsyn till sina medtrafikanter.

Gällande hastighetsgränser skall dessa efterlevas likaväl som att kör och vilotider respekteras. Förarna skall alltid använda bilbälte samt i övrigt följa gällande lagstiftning. Godset skall vara säkrat på ett tillfredställande sätt. Att köra drogfri ses som en självklarhet. Fordonen skall hålla hög standard genom regelbunden service och besiktning. Daglig kontroll utföres av föraren. NLF skall kontinuerligt arbeta för att verksamheten ständigt bibehåller en varaktig hög trafiksäkerhet.

Samtliga delägare och anställda i NLF kommer löpande att informeras om förändringar iföretagets trafiksäkerhetspolicy. Dessutom skall företaget tillse att högsta möjliga trafiksäkerhet beaktas vid delägarnas anskaffning av nya fordon.

Certifiering inom kvalitet, miljö & arbetsmiljö

En organisation kan certifiera sig mot en standard. Det innebär att organisationen visar  att den lever upp till de krav som står i standarden. Certifikatet kan till exempel vara i form av en licens, ett diplom eller en legitimation. För att få ett certifikat ska organisationen ha genomgått en så kallad certifieringsrevision. Nora-Lindefrakt AB och våra dotterbolag har följande certifieringar/legitimeringar.


LINDESBERGS ÅTERVINNING


NORA ÅKERI AB